สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
วิสัยทัศน์องค์กร
"สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่พลโลก"
เรื่องแนะนำ

สถาบันยุวทัศน์ฯ สสส. และศวปถ. เสนอแนวทางแก้สื่อโฆษณารถจักรยานยนต์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565

ผู้บริหารสถาบันุยวทัศน์เดินทางไปมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสสวัสดีวันปีใหม่

กิจกรรมอบรม Gen Z (Gen Z Academy) ครั้งที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

“เยาวรุ่นชุมชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า” ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ

พิธีมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลสนามราชานุกูล

“เยาวรุ่นชุมชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันธุรกิจบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” ชุมชนคลองลัดภาชี

กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน Gen Z (Gen Z Academy) ครั้งที่ 6

สถาบันยุวทัศน์ฯ, สสส. จับมือ “อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง”

ผลิตสื่อรณรงค์รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 27 คน

เปิดสำนักงานสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย แห่งใหม่

กิจกรรมพัฒนาเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะ Convergence เพื่อผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มจำนวน 800 ขวด ให้ศูนย์อพยพวัดสังฆราชา

“รักใครให้ชวนฉีดวัคซีน”

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ (สสส) และ ค่ายเพลง "ได้หมดถ้าสดชื่น"

คณะผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าพบแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ลุยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รุ่น 4 สายพันธุ์ 2020 ให้บุคลากร ลดเสี่ยงความรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อ COVID-19

ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ดื่มไม่ขับ คิดถึงกลับให้ถึงอย่างปลอดภัย

LoveMeLoveMyTalk รักต้องพูด

เสวนาออนไลน์ พฤติกรรมวัยรุ่นกับสารเสพติด เผยบุหรี่อาจเป็นต้นทางสู่ยาเสพติดกับกรณี “เคนมผง”

กิจกรรมพัฒนาศักภาพผู้ปกครองวัดทองบน

ควันบุหรี่มือสอง ภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า และอุบัติในเด็กเยาวชน

นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพย์ รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์พนันออนไลน์

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ "คนดีของสังคม"

ณ ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี “บุหรี่ไฟฟ้า ภัยร้ายวัยรุ่นยุคใหม่”

แถลงข่าวเปิดผลการสำรวจพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนกับการใช้สื่อออนไลน์และภัยจากพนันออนไลน์ และเวทีเสวนา

กิจกรรมเสริมพลังป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในชุมชน ครั้งที่ 1

กิจกรรมอบรมสร้างเสริมความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดและอันตรายของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับแกนนำเด็กและเยาวชนภาคใต้

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะทำงานพัฒนานักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1/2563

พิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยจับมือกับมหาวิทยาลัยเอกชน ชื่อดัง 5 แห่ง

สื่อและรายการโทรทัศน์

ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มจำนวน 800 ขวด ให้ศูนย์อพยพวัดสังฆราชา


ข่าวสารและกิจกรรม

21

เมษายน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนผู้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายเยาวชนผู้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน ของภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชน จำนวน 6 หน่วยงาน ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช

28

เมษายน

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมและการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน

ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมและการรู้เท่าทัน สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

04

มีนาคม

เวทีเสวนา Youth Voice Forum : พลเมืองคนรุ่นใหม่ มีวินัย รักถิ่นฐาน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) สถาบันยุวทัศน์์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS จัดเวทีเสวนา Youth Voice Forum : พลเมืองคนรุ่นใหม่ มีวินัย รักถิ่นฐาน โดยเป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายเด็กและเยาวชน จากทั่วประเทศไทยกว่า

06

มีนาคม

เวทีเสวนา "นโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยจากการพนัน"

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาเด็กและ เยาวชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช) จัดเวทีเสวนา "นโยบายสาธารณะ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยจากการพนัน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อเสนอจากเด็ก และเยาวชนต่อการลดผลกระทบจากการพนัน