เรื่องแนะนำ

เข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรม SBAC Freshy Boys & Girls 2022

กิจกรรมอบรมแกนนำเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการสร้างความรอบรู้และความตระหนักต่อการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียน GenZ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

เข้าร่วมการแถลงข่าวการประกวดและมอบรางวัลสนับสนุนการจัดการประกวด SBAC Freshy Boys & Girls 2022

คณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งนายกเมืองพัทยา

ประชุมติดตามการพัฒนาช่องทางการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ประชุมหกฟดกหห

สื่อและรายการโทรทัศน์

ค่ายรุ่น 4


ข่าวสารและกิจกรรม

21

เมษายน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนผู้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายเยาวชนผู้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน ของภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชน จำนวน 6 หน่วยงาน ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช

28

เมษายน

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมและการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน

ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมและการรู้เท่าทัน สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

04

มีนาคม

เวทีเสวนา Youth Voice Forum : พลเมืองคนรุ่นใหม่ มีวินัย รักถิ่นฐาน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) สถาบันยุวทัศน์์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS จัดเวทีเสวนา Youth Voice Forum : พลเมืองคนรุ่นใหม่ มีวินัย รักถิ่นฐาน โดยเป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายเด็กและเยาวชน จากทั่วประเทศไทยกว่า

06

มีนาคม

เวทีเสวนา "นโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยจากการพนัน"

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาเด็กและ เยาวชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช) จัดเวทีเสวนา "นโยบายสาธารณะ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยจากการพนัน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อเสนอจากเด็ก และเยาวชนต่อการลดผลกระทบจากการพนัน