เรื่องแนะนำ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและแกนนํานักศึกษาอาชีวศึกษา

นำเสนอสถานการณ์การบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า

โครงการตรวจคัดกรองโรคตาในชุมชนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ

แถลงข่าวการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 15 หัวข้อ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565

คณะผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยเดินทางไปมอบกระเช้าและของที่ระลึกพร้อมรับพรปีใหม่

จัดกิจกรรม“ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย”ผนึกกำลังลดอุบัติเหตุสงกรานต์ 65

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชน

กิจกรรมเสวนากับพรรคการเมืองเพื่อผลักดันวาระแห่งชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย คว้ารางวัลผู้สนับสนุนการพัฒนา ยุว อสม. ดีเด่น ประจำปี 2565

แถลงข่าว ผลการเฝ้าระวังธุรกิจพนันออนไลน์ในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ปี 2564

“สละโสดปีเสือ อย่าเป็นเหยื่อน้ำเมา”

กิจกรรมเสวนากับคนรุ่นใหม่ ความรัก&สุขภาพจิต

สถาบันยุวทัศน์ฯ สสส. และศวปถ. เสนอแนวทางแก้สื่อโฆษณารถจักรยานยนต์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565

ผู้บริหารสถาบันุยวทัศน์เดินทางไปมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสสวัสดีวันปีใหม่

กิจกรรมอบรม Gen Z (Gen Z Academy) ครั้งที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

“เยาวรุ่นชุมชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า” ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ

พิธีมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลสนามราชานุกูล

“เยาวรุ่นชุมชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันธุรกิจบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” ชุมชนคลองลัดภาชี

กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน Gen Z (Gen Z Academy) ครั้งที่ 6

สื่อและรายการโทรทัศน์

ค่ายรุ่น 4


ข่าวสารและกิจกรรม

21

เมษายน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนผู้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายเยาวชนผู้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน ของภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชน จำนวน 6 หน่วยงาน ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช

28

เมษายน

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมและการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน

ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมและการรู้เท่าทัน สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

04

มีนาคม

เวทีเสวนา Youth Voice Forum : พลเมืองคนรุ่นใหม่ มีวินัย รักถิ่นฐาน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) สถาบันยุวทัศน์์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS จัดเวทีเสวนา Youth Voice Forum : พลเมืองคนรุ่นใหม่ มีวินัย รักถิ่นฐาน โดยเป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายเด็กและเยาวชน จากทั่วประเทศไทยกว่า

06

มีนาคม

เวทีเสวนา "นโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยจากการพนัน"

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาเด็กและ เยาวชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช) จัดเวทีเสวนา "นโยบายสาธารณะ เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไทยจากการพนัน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อเสนอจากเด็ก และเยาวชนต่อการลดผลกระทบจากการพนัน