logo-smokefreefestival

แบบประเมินความพึงพอใจ

กิจกรรมอบรมสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

"Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่"

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ*

หัวข้อการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5
(มากที่สุด)
4
(มาก)
3
(ปานกลาง)
2
(น้อย)
1
(น้อยที่สุด)
การประเมินความพึงพอใจ ด้านวิชาการ
  1. วิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงประเด็น
  2. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความอยากเรียนรู้
  3. วิทยากรมีความพร้อมและเนื้อหาบรรยายมีความชัดเจน
  4. โดยภาพรวมของวิทยากร และการใช้เวลาในการบรรยายเหมาะสม
การประเมินความพึงพอใจ ด้านกิจกรรม
  1. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
  2. รูปแบบกิจกรรมเหมาะสมกับการเรียนรู้
  3. เอกสาร สื่อ และอุปกรณ์ มีความพร้อมและเหมาะสม
  4. ภาพรวมของกิจกรรมต่างๆ ในโครงการมีความเหมาะสม
ความประทับใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป