ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1
Posted : 22 August 2022
Detail :
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา
ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อรณรงค์ลดการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ภายในกิจกรรมมีการบรรยายความรู้ในหัวข้อ “รู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” โดยนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และหัวข้อการบรรยาย“ระเบียบการเบิกจ่ายและการจัดเก็บเอกสารประกอบการเบิกจ่าย” โดยนางสาวธนัทอร อนุรักษ์ไพศาล ผู้ประสานงานและการเงินโครงการสนับสนุนการสื่อสารงานของภาคีควบคุมยาสูบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมลงมือปฏิบัติ : Workshop เพื่อปรับปรุงข้อเสนอการดำเนินโครงการ นำโดยนายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และได้รับเกียรติจากนางฐาณิษา สุขเกษม กรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้