ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สถาบันยุวทัศน์ ฯ ถอดบทเรียนการทำงานด้านการป้องกันการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ร่วมกับเครือข่ายการทำงานทั่วประเทศ
Posted : 28 September 2023
Detail :

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินโครงการสร้างเสริมเครือข่ายและสื่อสารกับคนรุ่นใหม่สู่ความรอบรู้ทางสุขภาพและประเด็นภัยจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565-2566 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาและเครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในปี 2567-2568 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางฐานิษา สุขเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรม