ข่าวสารและกิจกรรม
Category
กิจกรรมเสวนาพรรคการเมืองและส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมวิธีชีวิตปกติต่อการใช้งานถุงยางอนามัยของคนรุ่นใหม่และสังคมไทย
Posted : 30 November 2022
Detail :
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเสวนาพรรคการเมืองและส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมวิธีชีวิตปกติต่อการใช้งานถุงยางอนามัยของคนรุ่นใหม่และสังคมไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ“นโยบายพรรคการเมืองกับการส่งเสริมวิถีชีวิตปกติต่อการใช้ถุงยางอนามัยของคนไทย” ทั้ง 5 พรรค ได้แก่
นายแทนคุณ จิตถ์อิสระ พรรคประชาธิปัตย์
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พรรคไทยศรีวิไลย์
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย
นายเอกราช อุดมอำนวย พรรคก้าวไกล
นายวรนัยน์ วาณิชกะ ที่ปรึกษานโยบายหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า
โดยมีข้อเสนอ 4 ข้อ ดังนี้
(1) เสนอให้รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย และสุขภาวะทางเพศในสถานศึกษาตามช่วงวัยเป็นวิถีปกติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของคนรุ่นใหม่และบุคลากรทางการศึกษาต่อถุงยางอนามัย (2) เสนอให้มีมาตรการควบคุมราคาถุงยางอนามัยเนื่องจากปัจจุบันมีราคาแพง และจูงใจให้ผู้ผลิตสามารถผลิตถุงยางอนามัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ความบางแต่ทนทานตามมาตรฐาน สีสัน หรือรูปแบบที่เป็นมิตรมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายหรือให้บริการที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (3) เสนอให้มีการประกาศเป็นวาระแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการพกและใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นวิถีชีวิตปกติ เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติของประชาชนที่ดีต่ออุปกรณ์ในการป้องกันโรค และ (4) เสนอให้รัฐบาลมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมใช้ถุงยางอนามัย
รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลอีกด้วย”