ข่าวสารและกิจกรรม
Category
กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 2
Posted : 22 April 2023
Detail :

เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 21.00 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และสหภาพยุโรป และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางประชาธิปไตย ครั้งที่ 2 โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ต่อประเด็นสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิเด็กและเยาวชน หรือสิทธิพลเมืองที่พึงจะได้รับ ทั้งนี้สำหรับเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะมีสิทธิ์ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย