ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง โครงการถุงยาง ครั้งที่ 1/2566
Posted : 28 April 2023
Detail :

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 10.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น 2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางเนื้อหาสำหรับส่งเสริมภาพลักษณ์ วิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัยในคนรุ่นใหม่และสังคมไทย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาแนวทางการผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในประเด็นถุงยางอนามัยในวิถีชีวิตปกติกับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมี แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมพิจารณาในครั้งนี้ด้วย