ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สถาบันยุวทัศน์ฯ ร่วมกับ องค์การแพลนฯ ติดตามการจัดกิจกรรมรู้ทันภัยกรูมมิ่งโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
Posted : 02 November 2023
Detail :
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอนวัช แจ่มจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ติดตามการจัดกิจกรรมโครงการอบรมรู้ทันภัยกรูมมิ่ง ดำเนินกิจกรรมโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีองค์ความรู้และความเข้าใจในกรูมมิ่ง อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมทักษะการดูแลป้องกันและรับมือจากการถูกกรูมมิ่ง และเป็นการพัฒนาทีมวิทยากรเด็กและเยาวชนที่สามารถดำเนินกิจกรรมตามคู่มือหลักสูตร "พอกันทีกรูมมิ่ง" ได้ กิจกรรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 รุ่น รวมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
.
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป