ข่าวสารและกิจกรรม
Category
การประชุมเรื่องขอให้พิจารณามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการพนันออนไลน์
Posted : 26 February 2020
Detail :

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ MDES 1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารB นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมนายภุชพงค์  โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเรื่องขอให้พิจารณามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการพนันออนไลน์โดยมีสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ (AIESEC)  เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน และเครือข่ายเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้มีข้อเสนอจำนวน 4 ข้อ คือ 1. ขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศนโยบายป้องกันและแก้ไข ปัญหาการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อหยุดยั้งปัญหาและลดผลกระทบอย่างทันทีทันใดและยั่งยืน  2. ขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขพัฒนากลไกและมาตรการในการแก้ปัญหาการพนันออนไลน์อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 3. ขอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยระบุลักษณะความผิดอันเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ให้ครอบคลุมชัดเจนและกำหนดเพิ่มบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิด ดังกล่าว 4. ขอให้พัฒนาช่องทางการร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแจ้งเบาะแส และข้อมูลข่าวสารหากพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์