ข่าวสารและกิจกรรม
Category
พิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Posted : 24 June 2020
Detail :

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวังธุรกิจที่มีผลต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนและพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปี 10 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี เช่นมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ , สถาบันราชานุกูล กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด , ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม , มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ , สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร , ผอ.สถานสงเคราะห์ฯ กรมกิจการเด็กและเยาวชน , อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , ตะวันออกดีจัง และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ