ข่าวสารและกิจกรรม
Category
“พัฒนาความเป็นเลิศเด็กและเยาวชนด้านสิทธิ มนุษยชนด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้หลักวัฒนธรรมบําบัด”
Read More
03 September 2022
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพน้อยหว่าบุหรี่มวนจริงหรือ?”
Read More
31 August 2022
“Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Read More
25 August 2022
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1
Read More
22 August 2022
แถลงข่าวเพื่อประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (Safety School) “ปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และกัญชา”
Read More
18 August 2022
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุน
Read More
10 August 2022
โครงการขับเคลื่อนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
Read More
11 August 2022
กิจกรรมเสริมความรู้สู่บุคลากรในสถานศึกษา สวมหมวกนิรภัย 100%
Read More
22 July 2022
โครงการขุบเคลื่อนด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง
Read More
22 July 2022
กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
Read More
22 July 2022