ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1
Read More
22 August 2022
แถลงข่าวเพื่อประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (Safety School) “ปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และกัญชา”
Read More
18 August 2022
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุน
Read More
10 August 2022
โครงการขับเคลื่อนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
Read More
11 August 2022
กิจกรรมเสริมความรู้สู่บุคลากรในสถานศึกษา สวมหมวกนิรภัย 100%
Read More
22 July 2022
โครงการขุบเคลื่อนด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง
Read More
22 July 2022
กิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
Read More
22 July 2022
ร่วมแสดงความยินดีกับนายกเมืองพัทยา คนใหม่
Read More
20 July 2022
เข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรม SBAC Freshy Boys & Girls 2022
Read More
12 July 2022
กิจกรรมอบรมแกนนำเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี
Read More
13 July 2022