ข่าวสารและกิจกรรม
Category
กิจกรรมอบรม/สัมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัยในวัยรุ่นและสังคมไทย
Read More
25 December 2022
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักรู้ภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
Read More
28 November 2022
ประชุมหารือระหว่างผู้แทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติด้านความปลอดภัยทางถนน
Read More
21 November 2022
Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่”ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก
Read More
26 October 2022
แถลงข่าวผลสำเร็จการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้ง 5 วิทยาลัย จังหวัดระยอง
Read More
31 October 2022
“Smoke Free Festival The Cinema ครั้งที่ 2”
Read More
25 November 2022
ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
Read More
11 November 2022
“Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่ The Cinema” ครั้งที่ 1
Read More
06 November 2022
ประชุมติดตามการพัฒนาช่องทางการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชน
Read More
12 August 2022
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ประชุมหกฟดกหห
บริจาคข้าวกล่องและน้ำดื่ม จำนวน 700 ชุด ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลฯ
Read More
06 November 2022