ข่าวสารและกิจกรรม
Category
เข้าร่วมรับฟัง เสวนาเชิญชวนปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากภัยยาสูบ
Read More
17 May 2022
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและแกนนํานักศึกษาอาชีวศึกษา
Read More
07 May 2022
นำเสนอสถานการณ์การบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า
Read More
05 May 2022
โครงการตรวจคัดกรองโรคตาในชุมชนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
Read More
30 April 2022
แถลงข่าวการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 15 หัวข้อ
Read More
09 May 2022
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565
Read More
21 April 2022
คณะผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยเดินทางไปมอบกระเช้าและของที่ระลึกพร้อมรับพรปีใหม่
Read More
07 April 2022
จัดกิจกรรม“ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย”ผนึกกำลังลดอุบัติเหตุสงกรานต์ 65
Read More
04 April 2022
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชน
Read More
01 April 2022
กิจกรรมเสวนากับพรรคการเมืองเพื่อผลักดันวาระแห่งชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน
Read More
24 March 2022