เตรียมพบกับ


กิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563

ณ โรงแรมรามาดา บายวินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล    ดาวน์โหลดรูปกิจกรรม
คณะผู้บริหาร
ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นพ.ดร.ชาญวิทย์ ทระเทพ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
รก.ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบาย
นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์
Mr.Tanapat Khunthahut

กรรมการที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กร
นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
Miss.Wichda Narueworaphat

กรรมการที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กร
คณะผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
Mr.Patcharapan Prajuablap

เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Secretary - General of Thailand Youth Institute
นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศษรฐ์
Mr.Ravisut Kanitkunset

รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Deputy Secretary - General of Thailand Youth Institute
นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง
Mr.Surashet Phosaeng

รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Deputy Secretary - General of Thailand Youth Institute
นายรัฐธรรมนูญ ทั่งทอง
Mr.Ratthathammanoon Thangthong

รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Deputy Secretary - General of Thailand Youth Institute
นายเพชรมงคล วัสสุวรรณ
Mr.Petchmongkol wassuwan

ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Advisor to the Secretary - General of Thailand Youth Institute
นายนพดล อินทร์ต๊ะ
Mr.Nopphadon Inta

หัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Director , Office of Safe Media
นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา
Miss.Kanjana Wijitburapa

หัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Director , Office of Health risk factors
นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ
Mr.Metchanon Prajuablap

หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
Director of Education , Culture and Human Rights Section
นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศษรฐ์
Mr.Ravisut Kanitkunset

(รักษาการ) หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ
Director ,Office of Secretariat General
นายจักรินทร์ สุนทรารักษ์
Mr.Jakkarin Sunthararak

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Assistant Director , Office of Safe Media
นายธนสิทธิ์ สุประดิษฐ์
Mr.Thanasit Supradit

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Assistant Director , Office of Safe Media
นายศุภชัย อุตมะ
Mr.Supachai Utama

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Assistant Director , Office of Safe Media
นางสาวปนัสยา งามนิจ
Miss.Panatsaya Ngamnit

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Assistant Director , Office of Health risk factors
นายเจษฎากร อังกูลพัฒนาสุข
Mr.Jasadakorn Angkulpattanasuk

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Assistant Director , Office of Health risk factors
นางสาวสุภาพร กองปราโมทย์
Miss.Supaporn Kongpramot

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
Assistant Director of Education , Culture and Human Rights Section
นายพงศธร ยุบไธสง
Mr.Pongsathon Yupthaisong

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ
Assistant Director ,Office of Secretariat General