คณะผู้บริหาร
ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นพ.ดร.ชาญวิทย์ ทระเทพ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
รก.ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบาย
คณะผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายรวิศุทธิ์ คณิตกุลเศษรฐ์
รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง
รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายเพชรมงคล วัสสุวรรณ
ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายรัฐธรรมนูญ ทั่งทอง
หัวหน้าสำนักยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอาเซียน
นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ
หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา
หัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
นายนพดล อินทร์ต๊ะ
หัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นายสิรวิญช์ โรจน์วัฒนาศิริ
หัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็นแห่งสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นางสาวมธุรส มานะศรี
หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ