คณะผู้บริหาร
ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์
Mrs.Mathurada Suwannapho

ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบาย
ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายลิขิต ลิ้มรสรวย
Mr.Likit Limrojruay

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
กรรมการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
กรรมการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
Miss.Wichda Narueworaphat

กรรมการที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กร
นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์
Mr.Tanapat Khunthahut

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรรมการที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กร
คณะผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
Mr.Patcharapan Prajuablap

เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Secretary - General of Thailand Youth Institute
นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศษรฐ์
Mr.Ravisut Kanitkunset

รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Deputy Secretary - General of Thailand Youth Institute
นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง
Mr.Surashet Phosaeng

รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Deputy Secretary - General of Thailand Youth Institute
นายรัฐธรรมนูญ ทั่งทอง
Mr.Ratthathammanoon Thangthong

รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Deputy Secretary - General of Thailand Youth Institute
นายนพดล อินทร์ต๊ะ
Mr.Nopphadon Inta

หัวหน้าสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดีจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
Director , Office of Technology Digital Innovation and Media
นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา
Miss.Kanjana Wijitburapa

หัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Director , Office of Health risk factors
นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ
Mr.Metchanon Prajuablap

หัวหน้าสำนักกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Director of Activity for Lifelong Learning
นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศษรฐ์
Mr.Ravisut Kanitkunset

(รักษาการ) หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ
Director ,Office of Secretariat General
นายศุภชัย อุตมะ
Mr.Supachai Utama

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดีจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
Assistant Director , Office of Technology Digital Innovation and Media
นางสาวปนัสยา งามนิจ
Miss.Panatsaya Ngamnit

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Assistant Director , Office of Health risk factors
นายเจษฎากร อังกูลพัฒนาสุข
Mr.Jasadakorn Angkulpattanasuk

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Assistant Director , Office of Health risk factors
นางสาวสุภาพร กองปราโมทย์
Miss.Supaporn Kongpramot

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Assistant Director of Activity for Lifelong Learning