คณะผู้บริหาร
ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นพ.ดร.ชาญวิทย์ ทระเทพ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
รก.ประธานกรรมการที่ปรึกษาและนโยบาย
นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์
กรรมการที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กร
นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
กรรมการที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กร
คณะผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศษรฐ์
รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง
รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายรัฐธรรมนูญ ทั่งทอง
รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายเพชรมงคล วัสสุวรรณ
ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ
หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา
หัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
นายนพดล อินทร์ต๊ะ
หัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศษรฐ์
(รักษาการ) หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ
นายพงศธร ยุบไธสง
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
นายสุทธิพงษ์ ปิโย
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นายจักรินทร์ สุนทรารักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นายธนสิทธิ์ สุประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นางสาวสุภาพร กองปราโมทย์
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน