คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง
รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศษรฐ์
รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายรัฐธรรมนูญ ทั่งทอง
รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายอนวัช แจ่มจันทร์
ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
นายนพดล อินทร์ต๊ะ
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดีจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
นางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานเครือข่าย
นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ
ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นายเจษฎากร อังกูลพัฒนาสุข
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ
นายศุภชัย อุตมะ
เลขานุการสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
นายชวิศ ศรีมงคล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
นายสุริยา โคตะถา
รักษาการหัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี