ข่าวสารและกิจกรรม
Category
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพน้อยหว่าบุหรี่มวนจริงหรือ?”
Posted : 31 August 2022
Detail :
เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรอบรู้ในประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้หัวข้อ “บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพน้อยหว่าบุหรี่มวนจริงหรือ?” นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยายจัดทำสื่อรณรงค์อย่างไร...? ท่ามกลางสถานการณ์การรับรู้ข้อมูลที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าของคนไทย และกิจกรรมอบรมรู้เท่าทันเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่โดย ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “บุหรี่ไฟฟ้ากับผลกระทบต่อร่างกายและสอง” และ ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “บุหรี่ไฟฟ้าทำไมถึงผิดกฎหมาย” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและตระหนักถึงผลกระทบต่อการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้มีตัวแทนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 11 สถานศึกษา ได้แก่
1.มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
2.มหาวิทยาลัยเกริก
3.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
7.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย