ข่าวสารและกิจกรรม
Category
“พัฒนาความเป็นเลิศเด็กและเยาวชนด้านสิทธิ มนุษยชนด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้หลักวัฒนธรรมบําบัด”
Posted : 03 September 2022
Detail :
วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 16.30 นาฬิกา นายอนวัช แจ่มจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ “พัฒนาความเป็นเลิศเด็กและเยาวชนด้านสิทธิ มนุษยชนด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้หลักวัฒนธรรมบําบัด” ดำเนินการโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศ ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการอบรมให้แกนนำจาก 23 อำเภอจำนวนกว่า 80 คน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงหลักสิทธิ และการนำวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการสอดแทรกเรื่องสิทธิมนุษยชน ได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช