ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ควันบุหรี่มือสอง ภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า และอุบัติในเด็กเยาวชน
Posted : 04 November 2020
Detail :

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม  จัดกิจกรรมอบรมนักสื่อสารเพื่อผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1 ในประเด็น “ควันบุหรี่มือสอง ภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า และอุบัติในเด็กเยาวชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 120 คน โดยนักศึกษาจะมีส่วนร่วมต่อการผลิตสื่อรณรงค์และกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา ซึ่งมี ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และนายวิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รัก เป็นวิทยากร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีเปิด