ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชน UGZ จังหวัดอุบลราชธานี
Posted : 08 September 2022
Detail :

เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชน UGZ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนับสนุนให้เกิดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ใน 6 สถานศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร และโรงเรียนนาคำวิทยา รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วย