ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมขับเคลื่อนนักศึกษาเพื่อสร้างความรู้ทางสุขภาพและการขับเคลื่อน เรื่องความปลอดภัยทางถนนสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา
Posted : 16 September 2022
Detail :

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 8.30 - 13.00 นาฬิกา ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมขับเคลื่อนนักศึกษาเพื่อสร้างความรู้ทางสุขภาพและการขับเคลื่อน เรื่องความปลอดภัยทางถนนสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนับสนุนการแผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแกลง