ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมการรณรงค์ด้านบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้กลุ่มเด็กและเยาวชน ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (สะพานไม้ 2)
Posted : 17 September 2022
Detail :

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 16.30 นาฬิกา ณ ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมการรณรงค์ด้านบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้กลุ่มเด็กและเยาวชน ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (สะพานไม้ 2) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายในกิจกรรมมีการบรรยายความรู้ในประเด็นบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยนายพชรพรรษณ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ "บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เพื่อนแท้วัยรุ่น" เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนาตระหนักถึงความอันตรายของบุรี่และบุรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขตหลักสี่เป็นประธานในพิธี