ข่าวสารและกิจกรรม
Category
แถลงข่าวเปิดตัว “สื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันพนันรอบตัว”
Posted : 22 December 2562
Detail :

วันนี้ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา เรืออากาศเอก ดร.สุริยะ ศึกษากิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) พร้อมด้วย นายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการประกวดสื่อรณรงค์ หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันพนันรอบตัว” และการอบรมสร้างองค์ความรู้สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ โดยมีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 120 คน อาทิ นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ และวิทยาเขตนนทบุรี และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
ทั้งนี้ภายในงาน มี ผศ.ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ผศ.ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ นางสาวปราณีต คงอิ่ม กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย