ข่าวสารและกิจกรรม
Category
อบรมบุคลากรสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563
Posted : 28 December 2019
Detail :

ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโครงการในด้านการสื่อสารและการขับเคลื่อนรณรงค์ และบุคลากรสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติงาน ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ เทคนิคการบริหารงาน และความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงาน