ข่าวสารและกิจกรรม
Category
สถาบันยุวทัศน์ฯ​ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ ณ สิงคโปร์
Posted : 10 December 2019
Detail :

ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสุขภาพเด็กและเยาวชน ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในหัวข้อ “การควบคุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศต้นแบบในการดูแลและคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งจากข้อมูลปีพุทธศักราช 2560 สิงคโปร์มีผู้ที่สูบบุหรี่เพียง 350,000 คน และเป็นเด็กและเยาวชนเพียง 4% หรือคิดเป็น 14,000 คน เท่านั้น ขณะที่บุหรี่ไฟฟ้า ถูกสั่งห้ามนำเข้าและจำหน่ายตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558
สำหรับการประชุมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Board) กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

Overseas field trip and operation of children and youth exchanges in term of health between Health Promotion Board, Laos youth (Lao PDR) and Thai youth at Department of Health Promotion Board, Singapore