ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ประชุมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุ ไทย-สิงคโปร์
Posted : 07 January 2020
Detail :

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ) ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความเสี่ยงทางสังคมระหว่างเยาวชนไทย - เยาวชนสิงคโปร์ (ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายจราจรของประเทศไทย) ซึ่งมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงและแก้ไขปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน