ข่าวสารและกิจกรรม
Category
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 “NEW GEN คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่”
Posted : 10 January 2020
Detail :

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) ร่วมกับโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “NEW GEN คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง และให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ ตั้งธนไพบูลย์ ที่ปรึกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายมนตรี ชัยชนะวิบูลย์วัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี