ข่าวสารและกิจกรรม
Category
กิจกรรมประกาศผลการประกวดสื่อรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ "มหกรรมสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันพนันรอบตัว"
Posted : 11 February 2020
Detail :

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-12.00 นาฬิกา สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดกิจกรรมประกาศผลการประกวดสื่อรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ "มหกรรมสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันพนันรอบตัว" โดยมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
ประเภทสื่อภาพนิ่ง (Infographic) จำนวน 33 ผลงาน
ประเภอสื่อเคลื่อนไหว (VDO) จำนวน 15 ผลงาน
ทั้งนี้ผลงานของนักศึกษาทุกผลงานจะใช้ในการรณรงค์ตามสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ