ข่าวสารและกิจกรรม
Category
แถลงข่าวเปิดผลการสำรวจพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนกับการใช้สื่อออนไลน์และภัยจากพนันออนไลน์ และเวทีเสวนา
Posted : 09 July 2020
Detail :

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และภาคีเครือข่าย อาทิ สมาคมไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ , เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน และเครือข่ายเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา และสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแถลงข่าวเปิดผลการสำรวจพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชนกับการใช้สื่อออนไลน์และภัยจากพนันออนไลน์ และเวทีเสวนา
ในหัวข้อ "กักตัวเสี่ยงโควิด กลับเสี่ยงติดพนันออนไลน์" ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจพบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีเว็บพนันออนไลน์เพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่า โดยตั้งแต่ 1 ม.ค. – 15 มี.ค. 63 มีเว็บพนันจำนวน 240 เว็บไซต์ แต่ในช่วงระหว่าง 16 มี.ค. – 31 พ.ค. พบว่ามีเว็บพนันออนไลน์เกิดใหม่เพิ่มขึ้นอีกมากถึง 200 เว็บไซต์ รวมเป็น 440 เว็บไซต์