ข่าวสารและกิจกรรม
Category
กิจกรรมอบรมสร้างเสริมความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดและอันตรายของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับแกนนำเด็กและเยาวชนภาคใต้
Posted : 27 July 2020
Detail :

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เยาวชนรักสันติ) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมอบรมสร้างเสริมความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดและอันตรายของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับแกนนำเด็กและเยาวชนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่แกนนำเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อยอดให้ชุมชนและสถานศึกษาได้อีกด้วย ทั้งนี้ยังจัดให้มีช่วงนำเสนอกิจกรรมหรือโครงการที่อยากดำเนินการในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย