ข่าวสารและกิจกรรม
Category
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี “บุหรี่ไฟฟ้า ภัยร้ายวัยรุ่นยุคใหม่”
Posted : 21 August 2020
Detail :

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนเพื่อสุขภาพ (สสส) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยสมาร์ตโฟนของนักศึกษาพร้อมบรรยายให้ความรู้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในหัวข้อ “บุหรี่ไฟฟ้า ภัยร้ายวัยรุ่นยุคใหม่” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัด อุบลราชธานี อาทิ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ , วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร , วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ , วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล , วิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี , วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี , วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี , วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม , วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ ทั้งนี้มี นายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาณี เป็นประธานในพิธีเปิด