ข่าวสารและกิจกรรม
Category
MOU ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565
Read More
22 September 2022
ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมการรณรงค์ด้านบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้กลุ่มเด็กและเยาวชน ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (สะพานไม้ 2)
Read More
17 September 2022
ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมขับเคลื่อนนักศึกษาเพื่อสร้างความรู้ทางสุขภาพและการขับเคลื่อน เรื่องความปลอดภัยทางถนนสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา
Read More
16 September 2022
กิจกรรมอบรมสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
Read More
15 September 2022
พิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน นครศรีธรรมราช
Read More
12 September 2022
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชน UGZ จังหวัดอุบลราชธานี
Read More
08 September 2022
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่น้อง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
Read More
08 September 2022
“พัฒนาความเป็นเลิศเด็กและเยาวชนด้านสิทธิ มนุษยชนด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้หลักวัฒนธรรมบําบัด”
Read More
03 September 2022
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพน้อยหว่าบุหรี่มวนจริงหรือ?”
Read More
31 August 2022
“Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Read More
25 August 2022